Bendrosios taisyklės

Norėdami naršyti Pilietinesiniciatyvos.lt (toliau - pilietinių iniciatyvų inicijavimo svetainė, svetainė arba paslauga) svetainėje ir naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis bei galimybėmis, privalote laikytis Pilietinesiniciatyvos.lt naudojimosi taisyklių.

Savo įsipareigojimą laikytis Pilietinesiniciatyvos.lt taisyklių Jūs išreiškiate, patvirtindami savo sutikimą su šiomis taisyklėmis.

Pilietinesiniciatyvos.lt yra internetinė svetainė skirta Lietuvos Respublikos piliečiams. Svetainės vartotojais gali būti tik asmenys, sulaukę 18 metų.

Asmenys, kurie nesutinka su taisyklėmis ar kuriems nėra 18 metų, privalo tuoj pat nutraukti registracijos procesą bei palikti svetainę.

1. Bendrosios nuostatos

 1. 1Tapti Pilietinesiniciatyvos.lt nariu (toliau – narys) ir naudotis teikiamomis Pilietinesiniciatyvos.lt paslaugomis gali tik prisiregistravęs naudotojas.
 2. 2Registruodamasis portale naudotojas besąlygiškai sutinka gauti portalo Pilietinesiniciatyvos.lt siunčiama informaciją elektroniniais laiškais, SMS žinutėmis ir vietiniais pranešimais.
 3. 3Registruodamasis svetainėje bei pateikdamas Pilietinesiniciatyvos.lt savo duomenis ir/ar informaciją, naudotojas besąlygiškai sutinka, jog svetainės paslaugų teikėjas valdytų ir tvarkytų nario asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokius duomenis ir/ar informaciją tik šiais tikslais:
 • Pilietinesiniciatyvos.lt paslaugų teikimui – Idėjų ar pilietinių iniciatyvų siūlymas, Iniciatyvų reitingavimas, informacijos apie balsavimui patalpintas VRK (Vyriausios rinkiminės komisijos) tinklapyje įstatymų projektų pateikimas.
 • Asmeninių ar kolektyvinių teisinių problemų sprendimas.
 • Vartotojų teisių apsaugos gynimo tikslais.

2. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

 1. 1Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Pilietinesiniciatyvos.eu turi teisę savo nuožiūra spręsti apie nario pateiktų duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Nariui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, Pilietinesiniciatyvos.lt turi teisę, nedelsdamas ir nepranešęs vartotojui, pašalinti narį iš užsiregistravusių asmenų sąrašo kartu panaikinant nario duomenis svetainėje.
 2. 2Narys privalo patvirtinti savo nurodytus el. pašto, telefono prisijungimo ir kitų Interneto platformų duomenis. Priešingu atveju jam bus draudžiama naudotis svetainės paslaugomis.
 3. 3Narys visiškai atsako už šių taisyklių pažeidimą ir dėl to kilusias pasekmes, įskaitant, bet neapsiribojant Pilietinesiniciatyvos.lt, kitiems nariams ir/ar tretiesiems asmenims padarytą žalą.
 4. 4Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas nario profilis. Nario sukurto profilio duomenys yra nematomi ir neprieinami kitiems Pilietinesiniciatyvos.lt nariams.
 5. 5Už nario vardo ir prisijungimo slaptažodžio (toliau – prisijungimo duomenų) slaptumą ir išsaugojimą atsako pats narys.
 6. 6Paaiškėjus kad prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, narys privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pilietinesiniciatyvos.lt administraciją bei nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Narys atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti, išskyrus atvejus kai tai buvo padaryta dėl trečiujų asmenų tyčinių veiksmų.
 7. 7Paslaugų teikėjas tvarko šiuos nario asmens duomenis: nario vardas, pavardė, slapyvardis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, portalo naršymo istorija, kreditinės kortelės ir (arba) mokėjimo įstaigos sąskaitos/identifikacijos numeris.
 8. 8Pateiktų duomenų ir informacijos pagrindu yra sukuriamas nario profilis. Nario sukurto profilio duomenys yra nematomi ir neprieinami kitiems Pilietinesiniciatyvos.lt nariams.
 9. 9Paslaugų teikėjas jokių nario asmens duomenų, be nario sutikimo neperduos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, pačios paslaugos teikimo tikslai, įskaitant fizinius bei juridinius asmenis, teikiančius paslaugas Pilietinesiniciatyvos.lt portalui.
 10. 10Narys turi teisę atšaukti sutikimą gauti informaciją iš Pilietinesiniciatyvos.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas [email protected]. elektroniniu paštu arba raštu.
 11. 11Visa nario registracijos ir naudojimosi portalo paslaugomis metu pateikta nario asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomi vienerius metus po to, kai duomenų subjektas pats pašalina savo duomenis arba nuo paskutinės duomenų subjekto aktyvumo dienos portale. Kai narys pats pašalina duomenis, jie nustatytą laiką saugomi neaktyvioje duomenų bazėje.
 12. 12Narys, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę neatlygintinai kartą per kalendorinius metus susipažinti su paslaugų teikėjo tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Paslaugų teikėjas, gavęs nario (vartotojo) prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo nario prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Nario prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Jei narys, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į paslaugų teikėją (raštu, elektroniniu paštu, per teikiamų paslaugų svetaines ar kitokia forma). Paslaugų teikėjas privalo asmens duomenis patikrinti ir ne vėliau nei per 5 darbo dienas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, bei informuoti apie tai duomenų subjektą ir susijusius duomenų gavėjus. Narys gali skųsti paslaugų teikėjo, kaip duomenų valdytojo ir/ar tvarkytojo, veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos arba per vieną mėnesį nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.
 13. 13Pilietinesiniciatyvos.lt pasilieka teisę pakeisti taisykles bet kuriuo metu. Pilietinesiniciatyvos.lt privalo informuoti visus vartotojus apie taisyklių pasikeitimą el. Paštu arba paskelbiant apie tai portale www.Pilietinesiniciatyvos.lt 30 dienų prieš taisyklėms įsigaliojant. Vartotojo ir paslaugų teikėjo susitarimu, jeigu vartotojas neištrina savo anketos per 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo išsiuntimo, bus laikoma kad jis sutinka su naujomis taisyklėmis.
 14. 14Nariai gali užsiregistruoti ir naudotis Pilietinesiniciatyvos.lt paslaugomis tik sumokėjus nario mokestį.
 15. 15Apie Pilietinesiniciatyvos.lt portalo profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas portalo veikimas ar paslaugų teikimas, Pilietinesiniciatyvos.lt paslaugų teikėjas informuoja prieš 3 darbo dienas.
 16. 16Narys turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti svetainės teikiamų paslaugų panaikindamas savo registraciją. Įsigydami papildomas paslaugas nariai supranta, kad turi teisę per 14 dienų atsisakyti įsigytų paslaugų bei atgauti sumokėtus pinigus. Apie grąžinimą nariai turėtų pranešti el. Paštu [email protected].
 17. 17Apie Pilietinesiniciatyvos.lt portalo profilaktinių darbų atlikimą, dėl kurių bus ribojamas svetainės veikimas ar paslaugų teikimas, Pilietinesiniciatyvos.lt paslaugų teikėjas informuoja prieš 3 darbo dienas.
 18. 18Svetainėje narių patalpinta informacija netampa svetainės nuosavybe. Svetainė garantuoja narių informacijos saugumą pagal visus teisinius reikalavimus, tačiau svetainė negali būti atsakinga už tai, kad narys tinklapyje pasidalino savo informacija viešai.
 19. 19Svetainėje Pilietinesiniciatyvos.lt draudžiama bet kokia Lietuvos Respublikos bei tarptautinės teisės aktais uždrausta veikla, įskaitant bet neapsiribojant veikla, kuri:
 • skatintų smurtą, rasinę, etninę, kultūrinę ar kitokio pobūdžio diskriminaciją;
 • įžeistų bet kokių asmenų garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ir pan.;
 • pažeistų bet kurio asmens teisę į privatų gyvenimą;
 • pakenktų arba sukeltų grėsmę asmenų sveikatai, gyvybei bei turtui;
 • pažeistų autorių teises bei gretutines teises;
 • pažeistų bet kuriuos Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių ir susitarimų reikalavimus bei šių teisės aktų ginamus gėrius.
 1. 20Reklama svetainėje be Pilietinesiniciatyvos.lt leidimo draudžiama.
 2. 21Narys privalo atlyginti visą žalą, kuri atsirado Pilietinesiniciatyvos.lt, kitiems nariams ar tretiesiems asmenims, dėl nario veiksmų ar veiklos naudojantis portalo teikiamomis paslaugomis ir/ar galimybėmis.
 3. 22Bet kuris narys, pastebėjęs portale draudžiamą informaciją arba veiklą, privalo nedelsdamas pranešti Pilietinesiniciatyvos.eu administracijai.
 4. 23Už draudžiamos veiklos vykdymą, bei draudžiamos informacijos talpinimą portale asmenys gali būti traukiami administracinėn bei baudžiamojon atsakomybėn.
 5. 24Bet koks HTML kodų ar programinės įrangos naudojimas svetainėje su tikslu pakenkti svetainės lankytojams yra draudžiamas. Nario, kuris naudojo HTML kodus ar programinę įrangą, anketa bus iškart pašalinama, o informacija apie narį, jeigu jis nusižengė įstatymams, bus perduotas teisėsaugos institucijoms.

Jei iškils bet kokių klausimų ar susidursite su nesklandumais, kreipkitės telefonu: +37067522280 (darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00)

Jei turite klausimų, kaip yra tvarkomi jūsų asmens duomenys, visada galite su mumis susisiekti kreipiantis, Pelesos g. 1-201, Vilnius arba el.paštu: [email protected]

Svetainė Pilietinesiniciatyvos.eu priklauso VšĮ Tėvynės konduktoriai, įsikūrusiai Pelesos g. 1-201, Vilnius.

© 2024 Viešoji Įstaiga "Tėvynės konduktoriai" | Sprendimas: ArteDok